Pasitikrinkite! Ar jūsų įmonė turi prievolę atlikti finansinių ataskaitų auditą?

Auditas
2021-11-18

Artėjant metų pabaigai yra svarbu pasitikrinti, ar Jūsų įmonė nepatenka į įmonių, kurioms privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą, kategoriją.

Audito privalomumą nustato LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, pagal kurį audito prievolės kriterijai yra šie:

 • Įmonės teisinė forma;
 • Įmonės dydis;
 • Įmonės vykdoma veikla.

Įmonės teisinė forma

LR ĮFAĮ 24 str. 1 d. yra nurodytos įmonių teisinės formos, kurioms finansinių ataskaitų auditas yra privalomas. Jos yra:

 • Valstybės įmonės;
 • Savivaldybės įmonės;
 • Viešojo intereso įmonės;
 • Akcinės bendrovės;
 • Uždarosios akcinės bendrovės (atitinkančios apačioje nurodytus dydžių kriterijus);
 • Kooperatinės bendrovės;
 • Tikros ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės;
 • Uždarosios akcinės bendrovės, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė;
 • Uždarosios akcinės bendrovės, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka.

Įmonės dydis

Finansinių ataskaitų auditas privalomas atlikti uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kooperatinėse bendrovėse, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

 • turto vertė nurodyta balanse – 1 800 000eurų;
 • grynosios pardavimo pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Įmonės vykdoma veikla

Auditas yra privalomas visoms viešojo intereso įmonėms, taip pat uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių prekių ar paslaugų kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka.

Finansinių ataskaitų audito įstatymas viešojo intereso įmones įvardija šias:

 • įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje;
 • bankas ir Centrinė kredito unija;
 • finansų maklerio įmonė;
 • kolektyvinio investavimo subjektas;
 • pensijų fondas;
 • profesinių pensijų fondas;
 • valdymo įmonė, kuri valdo pensijų fondą, profesinių pensijų fondą ar kolektyvinio investavimo subjektą;
 • draudimo įmonė ir perdraudimo įmonė;
 • valstybės įmonė ir savivaldybės įmonė, atitinkanti nustatytus kriterijus.

Privalomai audituotis turi ir bendrovės, kurių teikiamų prekių/paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos. Jų pajamos iš reguliuojamos veiklos turi sudaryti daugiau kaip pusę visų įmonės pajamų ir jos privalo atitikti anksčiau minėtus įmonės dydžio kriterijus.

Svarbu paminėti, kad auditai yra privalomi įmonėms, kurios sudaro konsoliduotas finansines ataskaitas – joms reikalingas konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas bei įmonėms, kurių įstatuose, nuostatuose ar statute yra nurodyta, jog joms auditas yra būtinas.

Jeigu Jums iškilo kokių nors klausimų, esame pasiruošę pakonsultuoti bei patarti visais finansiniais klausimais. Rašykite el.paštu info@auditosprendimai.lt, skambinkite telefonu +37052656202 arba pateikite užklausą mūsų svetainėje.

Daugiau patarimų