Nuomos mokesčio subsidijos schema: kaip pasiruošti

Covid-19
2020-05-06

Nors vakar jau startavo ilgai laukta priemonė verslui, skirta daliniam nuomos mokesčiui labiausiai nuo COVID-19  nukentėjusioms įmonėms kompensuoti, klausimų kyla labai daug.

Paraiškas dėl kompensacijos nuomininkas turės pateikti „Invegai” ir, gavus nuomotojų patvirtinimą, kad toks nekilnojamasis turtas yra nuomojamas, reikės laukti 10 darbo dienų, per kurias paraiškos bus įvertintos ir kas mėnesį bus išmokama kompensacija.
Paraiškos forma pateikta INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

 • Paraišką galima teikti iki 2020 m. gruodžio 01 d.
 • Kompensacijos bus išmokėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Kompensuojamas nuomos laikotarpis – iki 2020 m. liepos 31 d.
 • Paraiškos vertinimas – ne ilgiau kaip 10 d.d. nuo tinkamai užpildytos ir pateiktos paraiškos.

SVARBU! Galutinis naudos gavėjas – nuomininkas yra įmonė ar verslininkas, kuris su nuomotoju yra sudaręs patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti ir pasirašė susitarimą su nuomotoju dėl sumažinto 30 proc. nuomos mokesčio taikymo.

3 ŽINGSNIŲ SISTEMA KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ DĖL NUOMOS MOKESČIO SUBSIDIJOS

Kas negali pretenduoti į nuomos kompensaciją?

 • Nuomotojai;
 • Nuomininkai, kurių vykdoma pagrindinė veikla yra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, finansų įstaigų vykdoma veikla;
 • Nuomininkai, kurie patalpas nuomojasi iš valstybės turto valdytojo;
 • Nuomininkai, valstybės ir savivaldybių įmonės ir įmonės, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė);
 • Nuomininkai, kurių metinės pajamos 2019 m. viršijo 50 000 000 Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. viršijo 43 000 000 Eur (darbuotojų skaičius nebus vertinamas).

Kas gali pretenduoti į nuomos kompensaciją?

Nuomininkai, t.y. įmonės ir verslininkai, kurie su nuomotoju yra sudarę patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti ir kuriems nuomotojas po karantino paskelbimo datos yra sumažinęs nuomos mokestį nuomininkui ne mažiau kaip 30 proc.

 • Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo arba yra uždraustos ir kurių draudimo laikotarpiu jis nevykdė. 
 • Aplinkybė, kad tam tikra veikla karantino laikotarpio pradžioje buvo uždrausta Nutarimu, tačiau pakeitus Nutarimą karantino laikotarpiu tapo leidžiama, neįtakoja kompensavimo skyrimui ir mokėjimui, jeigu pareiškėjas tokios veiklos draudimo laikotarpiu nevykdė. 
 • Jei pareiškėjas, nevykdydamas karantino laikotarpiu uždraustos savo pagrindinės veiklos, vykdė nepagrindinę Nutarimu neuždraustą veiklą – tai neturi įtakos subsidijos skyrimui ir mokėjimui.
 • Nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė (pvz. jeigu per paskutinius 2 metus nuomininko balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir įmonės EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0);
 • Nuomininkas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (nuomininkas – įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (nuomininkas yra verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 dieną.
 • Nuomininkas paraiškos pateikimo metu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso;
 • Nuomininkas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei;
 • Nuomininkas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką.
 • Nuomininkas (išskyrus, kai pareiškėjas yra verslininkas) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį VĮ Registrų centrui;
 • Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020-03-15, paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota VĮ Registrų centre;
 • Nuomininkas po karantino paskelbimo datos turi būti gavęs ne mažiau kaip 30 proc. nuomos mokesčio nuolaidą iš nuomotojo.
 • Pareiškėjas neturi būti gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Pareiškėjas nėra gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo už kompensavimo laikotarpiu patirtas nuomos mokesčio išlaidas iš kitų LR valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir/ar savivaldybė, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

Kokio dydžio kompensacija gali būti suteikta?

Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc.

Jei nuomotojas bus suteikęs nuomininkui didesnę nei 50% nuolaidą, valstybės subsidija atitinkamai mažės. Bendra vienam pareiškėjui teikiamo kompensavimo suma negali viršyti 800 000 Eur (su išlygomis žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuje veikiantiems nuomininkams).

Kas kompensuojama?

Kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu nuomininko patirtas nuomos arba nuomos paslaugų išlaidas (skaičiuojant nuo sumos be PVM).

Nuomotojas po karantino paskelbimo datos yra sumažinęs nuomos mokestį nuomininkui ne mažiau kaip 30 proc. (kompensavimo laikotarpiu nuomininko ir nuomotojo sutartas nuomos mokestis lyginamas su 2020 m. vasario mėn. galiojusio nuomos mokesčio dydžiu). 

 • Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su 2020 m. kovo mėn. pareiškėjui taikytu nuomos mokesčiu. 
 • Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius, kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su nuomos sutartyje numatytu mėnesio nuomos mokesčiu. 
 • Jei pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn. ir tą mėnesį jam jau buvo pritaikyta nuomotojo nuolaida, kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su nuomos sutartyje nurodytu nuomos mokesčiu).

SVARBU!  Pareiškėjas turi būti pasirašęs susitarimą su nuomotoju dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms dėl COVID-9 , t.y. dėl sumažinto 30 proc. nuomos mokesčio taikymo laikotarpio. Susitarimas gali būti ir laisvos formos su abiejų šalių parašais, bet rašytinės formos.

Kur turi kreiptis nuomininkas?

Siekdamas gauti finansavimą, nuomininkas turi užpildyti paraišką, kurios forma pateikta INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

SVARBU! Užpildytą paraišką ir joje pateiktą informaciją  parašu popierinėje laikmenoje arba kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje) turi patvirtinti ir nuomotojas.

Paraiškoje turi būti nurodyta:

 • informacija apie pareiškėją, 
 • jo vykdoma pagrindinė veikla, 
 • ryšiai su nuomotoju (jei yra), 
 • patvirtinimas, kad pareiškėjas nėra gavęs nuomos mokesčio kompensavimo iš kitų finansavimo šaltinių, 
 • informacija apie tai, ar nurodyta sąskaita faktūra yra apmokėta;
 • kita informacija, būtina dalinio nuomos mokesčio kompensavimui administruoti ir sprendimui dėl kompensavimo dydžio priimti.

Kiek laiko nuomininkai gali teikti paraiškas INVEG‘ai?

Teikti paraiškas galima nuo 2020-05-04 iki 2020-12-01 (ji gali baigtis anksčiau jei bus išnaudota visa paramos suma (planuojama paramos suma iki 100 mln EUR).

Daugiau patarimų