Kaip pasiruošti auditui?

audito sprendimai
2023-09-26

Finansinis auditas yra procesas, kuriuo patikrinami ir vertinami įmonės finansiniai ataskaitų duomenys, siekiant užtikrinti jų teisingumą, patikimumą bei atitiktį finansinių apskaitos standartų reikalavimams. Pasiruošimas finansiniam auditui yra svarbus žingsnis, norint užtikrinti sėkmingą ir efektyvų auditą. Pateikiame Jums kelias rekomendacijas kaip efektyviai pasiruošti finansiniam auditui. 

Prieš prasidedant auditui, kartu su audito komanda aptarkite audito tikslus, planą bei norimą rezultatą. Tai padės užtikrinti, kad auditas bus atliekamas efektyviai ir laiku.

Įmonės viduje nuspręskite, kas bus atsakingas už bendradarbiavimą su auditoriais. Svarbu pasirūpinti, kad auditoriai turėtų visą reikiamą prieigą prie dokumentų ir informacijos, kurios jiems reikės auditui atlikti. Taip pat svarbu suderinti susitikimus su auditoriais bei patį darbo procesą. 

Jei Jūsų įmonei auditas atliekamas ne pirmą kartą, verta išnagrinėti ankstesnių auditų pastabas ir rekomendacijas bei užtikrinti, kad buvo įgyvendintos reikiamos taisymo priemonės. 

Audito metu pasiruoškite atsakinėti į užklausimus bei prisiimti atsakomybę. Auditoriai ieškos įrodymų ir patvirtinimų dėl finansinių ataskaitų teisingumo, todėl viso audito proceso metu uždavinės daug klausimų ir prašys pagrįsti su finansais susijusius sprendimus. 

Viena svarbiausių pasiruošimo auditui dalių yra dokumentų rinkimas. Iš auditorių gausite sąrašą, kurie dokumentai yra reikalingi audito procedūrų atlikimui. Štai ką galite atlikti dar iki sąrašo gavimo:

Ruošiantis auditui dar kartą peržiūrėkite finansines ataskaitas. Patikrinkite savo metines finansines ataskaitas: balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir kitas ataskaitas (priklausomai nuo prievolės jas teikti) bei šių ataskaitų atitiktį standartams ir galiojantiems teisės aktams. Dar kartą įvertinkite, ar visos finansinės ataskaitos yra teisingos, ar skaičiai atitinka didžiosios knygos duomenis.     

Auditoriaus darbui vienas svarbiausių dokumentų yra kliento didžioji knyga, todėl rekomenduojame ją pateikti pirmumo tvarka. Iš anksto paruoškite ir sąskaitų išrašus. Auditoriai prašys pateikti visus sąskaitų išrašus už pardavimus, pirkimus, paslaugas ir kitas finansines operacijas, todėl pasibaigus finansiniams metams, atlikus galutinius koregavimus, galite juos parengti iš anksto. 

Taip pat bus reikalingi banko ir kitų finansinių institucijų sąskaitų išrašai už audituojamus metus. Dažniausiai reikia užsakyti banko ar kitų finansinių įstaigų pažymas auditoriams sąskaitų likučiams patvirtinti, todėl siūlome tai padaryti kuo anksčiau, nes pažymos gavimas neretai užtrunka. 

Kitas žingsnis, kurį jums reikėtų atlikti, tai surinkti inventorizacijos dokumentus, taip pat ir ilgalaikio turto sąrašus, pirkimo bei kitus susijusius dokumentus. Audito procedūrų metu auditorius atsirenka tam tikras ilgalaikio turto ir inventorizacijos pozicijas, kurias vėliau nagrinėja įdėmiau. 

Nepamirškite pasitikrinti ir auditorių peržiūrai paruošti pajamų ir mokesčių deklaracijų, kurios per audituojamus metus buvo pateiktos valstybinėms institucijoms. 

Atrinkite svarbias sutartis: paruoškite kopijas visų sudarytų sutarčių ir susitarimų, ypač tų, kurie daro įtaką finansinių ataskaitų rengimui (pvz., nuomos sutartys, pardavimo-pirkimo sutartys, skolų sutartys). 

Auditoriams svarbu įvertinti kliento vidaus kontrolės sistemą, todėl norint iš anksto pasiruošti, jums reiktų surinkti visą dokumentaciją apie įmonės vidinės kontrolės sistemas ir procedūras, kurių imamasi siekiant užtikrinti finansinės informacijos patikimumą. 

Tai tik dalis dokumentų, kuriuos audito komanda norės peržiūrėti atlikdama auditą jūsų įmonėje. Kiekviena audito įmonė turi savas vidines procedūras pagal kurias atlieka skirtingas audito procedūras, todėl audito eiga gali skirtis. 

Pasiruošimas auditui yra ilgalaikis procesas, reikalaujantis dėmesingo ir tvarkingo dokumentavimo. Geras auditų pasiruošimas padeda įmonei ne tik išvengti galimų nesklandumų audito proceso metu, bet ir užtikrina jos finansinių ataskaitų patikimumą ir skaidrumą.
 

Daugiau patarimų