Įmonės automobilis kaip mobilusis taršos šaltinis

audito sprendimai
2022-08-22

AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA IR SUNAUDOTO KURO APSKAITA - PASIRODO PAPRASTA 

Trumpai ir aiškiai Jums išdėstysime 2021 m. gegužės 26 dieną LR Aplinkos ministro išleisto įsakymo Nr. D1-324 taikomo mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojams bei LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokantiems mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių esmę ir tai kaip remiantis šiuo įsakymu yra vykdoma degalų apskaita.

Įsakymas patvirtina tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis nuo 2021 metų mokesčio mokėtojai privalo vykdyti mobiliuosiuose taršos šaltiniuose LR sunaudotų degalų apskaitą.
Degalų apskaita vykdoma kiekvienai transporto priemonei pagal: transporto priemonės rūšį ir naudojamų degalų rūšį – dyzelinas, mazutas, benzinas, gazolis, žibalas ir t.t.

Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojai vykdydami sunaudotų degalų apskaitą turi turėti šią informacija bei dokumentus:
•    Per mokestinį laikotarpį naudotų transporto priemonių skaičių, kiekvienos transporto priemonės amžių kalendoriniais metais ir naudojamų degalų rūšį;
•    Per mokestinį laikotarpį įsigytų degalų kiekį (litrais) pagal mobiliosios taršos šaltinio naudojamą degalų rūšį. (Įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus degalus, jei jie yra naudojami Lietuvos Respublikoje).
•    Konkrečios transporto priemonės per mokestinį laikotarpį sunaudotą degalų kiekį (litrais ir tonomis) pagal degalų rūšį.
•    Per mokestinį laikotarpį įsigytų degalų kiekį įrodančius dokumentus (sąskaitas, mokėjimo kvitus). (Įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus degalus, jei jie yra naudojami Lietuvos Respublikoje).
•    Visa aukščiau paminėta sukaupta informacija ir dokumentai turi būti patvirtinti aplinkos teršimo mokesčio mokėtojo vadovo arba jo įgalioto asmens (dažniausiai įmonės apskaitą tvarkančio asmens). Ši patvirtinta informacija ir dokumentai turi būti saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvo nustatytais terminais.

Kaip paskaičiuoti sunaudotų degalų kiekį iš litrų į tonas?
Šis matavimas yra apskaičiuojamas pagal konkrečios transporto priemonės gamintojo išduotą degalų kokybės pažymėjimą (sertifikatą; pažymą), ir jame nurodytą degalų tankio vertę. 

Ką daryti neturint transporto priemonės degalų kokybės pažymėjimo?
Neturint anksčiau minėto pažymėjimo, degalų kiekio konvertavimui iš litrų į tonas naudojami šie nustatyti koeficientai:
Benzinui – 0,75; Dyzelinui – 0,84; Mazutui – 0,89; Gazoliui – 0,84; Suslėgtoms gamtinėms dujoms – 0,69; Suskystintoms naftoms dujoms – 0,54; Žibalui – 0,8.

Sukauptos ir patvirtintos informacijos bei dokumentų bylojančių degalų apskaitą teikimas tretiesiems asmenims:
Aplinkos taršos mokesčio mokėtojas sukauptą, patvirtintą informaciją ir dokumentus įsipareigoja bei privalo pateikti degalų apskaitos kontrolę vykdantiems valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams jiems to pareikalavus

Degalų apskaitai reikalingi dokumentai:
1.    Įsakymo ir patvirtintos tvarkos išaiškinimas
2.    Lentelė sunaudotų degalų apskaitai.

 

Daugiau patarimų