Kaip pasirinkti kas tvarkys įmonės finansinę apskaitą?

failas
2023-03-07

Įkūrus įmonę ar įmonei augant dažnai susiduriama su klausimu „kas tvarkys įmonės finansinę apskaitą?“. Mes parengėme keletą rekomendacijų, kurios padės priimant šį svarbų sprendimą.

Įmonės vadovui organizuojant įmonės apskaitą svarbu pasirinkti kompetentingą apskaitą tvarkantį asmenį ar įmonę, užtikrinant, kad su apskaita susijusi informacija būtų parengta tinkamai ir laiku tiek pateikimui atsakingos institucijoms, tiek ir tinkamų ekonominių sprendimų priėmimui.

Įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti gali būti pasirenkami skirtingi asmenys. Įmonės vadovui pasirenkant finansines ataskaitas rengiantį asmenį rekomenduojama taip pat atsižvelgti į pateikiamus pagrindinius asmens pasirinkimo kriterijus.

APSKAITĄ TVARKANČIO ASMENS PASIRINKIMAS

Įmonės apskaitai tvarkyti gali būti pasirenkamas:

 • įmonės darbuotojas arba apskaitos padalinys, jeigu įmonėje numatoma jį turėti;
 • juridinis asmuo apskaitos paslaugas teikiantis pagal finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį;
 • fizinis asmuo apskaitos paslaugas teikiantis pagal sutartį;
 • įmonės vadovas, jeigu pakankamai turi tinkamos kompetencijos, žinių ir įgūdžių, tvarkyti subjekto apskaitą (pavyzdžiui, individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, labai mažos įmonės vadovas ar kito nedidelio subjekto vadovas).

Įmonės vadovui priimant sprendimą dėl apskaitos tvarkymo, rekomenduojama atsižvelgti į:

 • įmonės kaip juridinio asmens teisinę formą;
 • įmonės vykdomos veiklos specifiką;
 • įmonės veiklos apimtį arba įmonės kategoriją;
 • numatomų ūkinių operacijų ir darbų apimtis;
 • būsimas periodines išlaidas, susijusias su samdomu asmeniu, tvarkysiančiu įmonės apskaitą. Vertinant šio pobūdžio išlaidas svarbu laikytis protingumo kriterijaus, atsižvelgti į planuojamų patirti išlaidų ir gautinų paslaugų kokybės santykį;
 • kitus veiksnius pagal individualius įmonės poreikius ir gautinoms paslaugoms bei apskaitą tvarkančiam asmeniui keliamus lūkesčius. 

Įvertinus įmonės veiklos veiksnius ir pasirinkus apskaitą tvarkantį asmenį, svarbu tinkamai įvertinti pasirenkamo asmens kompetenciją.

APSKAITĄ TVARKANČIO DARBUOTOJO PASIRINKIMAS

Įmonės vadovui pasirenkant apskaitą tvarkantį fizinį asmenį dirbsiantį įmonėje, rekomenduojama atsižvelgti į:

 • asmens profesinę kvalifikaciją;
 • asmens įgytą profesinę patirtį;
 • profesinės etikos principus;
 • teisės aktų, reglamentuojančių subjekto veiklą, mokestines prievoles, apskaitos tvarkymą ir atskaitomybę išmanymą;
 • asmens žinias Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų ir (arba) tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo srityse, atsižvelgiant į įmonės teisinę formą; 
 • kitų įmonių rekomendacijas dėl asmens profesinių įgūdžių; 
 • kitus fizinio asmens pasirinkimui taikytinus veiksnius pagal individualius įmonės poreikius ir gautinoms paslaugoms bei apskaitą tvarkančiam asmeniui keliamus lūkesčius.

Įmonės apskaitą tvarkantis įmonės darbuotojas ar apskaitos padalinio darbuotojai turėtų būti parenkami pagal jiems pavedamų funkcijų turinį ir sudėtingumą, pavyzdžiui:

 • aukštesni profesinės kompetencijos vertinimo kriterijai, tokie kaip aukštasis išsilavinimas, pakankama darbo patirtis, asmens priklausymas profesinei organizacijai, ne tik Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų išmanymas, turėtų būti taikomi renkantis asmenį, kuris bus atsakingas už sudėtingesnes, didelės apimties, reikšmingas darbo funkcijas, pavyzdžiui, renkantis asmenį, kuris bus atsakingas ne tik už apskaitos, mokestinių prievolių tvarkymą, finansinių ataskaitų parengimą, bet ir finansinių duomenų pateikimą subjekto veiklos vidaus valdymo analizei, vykdomos veiklos rizikai valdyti ir kontroliuoti, vidaus auditui ar panašioms daugiau žinių ir įgūdžių reikalaujančioms užduotims ar funkcijoms atlikti;
 • renkantis asmenį konkrečiai, siauresnei apskaitos tvarkymo sričiai, pavyzdžiui, pirminiams apskaitos dokumentams tvarkyti ir registruoti, atsargų analitikai tvarkyti ar pan., galėtų būti taikomi žemesni profesinės kompetencijos vertinimo kriterijai atsižvelgiant į asmeniui pavedamas funkcijas ir jų sudėtingumą. Šis asmuo galėtų turėti žemesnį išsilavinimą apskaitos srityje, mažesnę profesinę darbo patirtį ar pan.

Įmonės vadovas, pavyzdžiui, individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, labai mažų įmonių vadovas ar kitas nedidelio, nespecifinės veiklos subjekto vadovas, nusprendęs savarankiškai tvarkyti subjekto apskaitą turėtų kritiškai ir atsakingai įvertinti savo kompetenciją, t. y. žinias ir įgūdžius tvarkyti apskaitą ir (arba) rengti finansines ataskaitas.

APSKAITOS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮMONĖS PASIRINKIMAS

Vadovui renkantis apskaitą tvarkančią įmonę, kuri pagal sutartį teiktų apskaitos paslaugas, rekomenduojama atsižvelgti į:

 • juridinio asmens veiklos patirtį teikiant apskaitos paslaugas;
 • juridinio asmens narystę apskaitos paslaugas teikiančias įmones vienijančiose profesinėse organizacijose;
 • ar apskaitos paslaugas teikiantis juridinis asmuo yra apsidraudęs savo civilinę
atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės draudimu;
 • šiame juridiniame asmenyje dirbančio apskaitos specialisto, kuriam bus pavestas įmonės apskaitos tvarkymas, profesinę kompetenciją;
 • profesinės etikos principų laikymąsi;
 • šiame juridiniame asmenyje dirbančio apskaitos specialisto, kuriam bus pavestas įmonės apskaitos tvarkymas, užimtumą ir darbų apimtį tvarkant kitų subjektų apskaitą, įvertinant ar asmuo gebės tinkamai vykdyti priskirtas pareigas;
 • kokia finansinės apskaitos informacinė sistema yra naudojama apskaitai tvarkyti, įvertinti sistemos atitiktį įmonės veiklos specifikai ir sistemos galimybes identifikuoti apskaitos registruose padarytą įrašą (identifikuojamas įrašą padaręs ir (arba) patvirtinęs asmuo, įrašo padarymo data, išsaugoma prieš įrašo pakeitimą arba pašalinimą buvusi privaloma įrašui registre informacija – jei informacinė sistema užtikrina šiuos reikalavimus, apskaitos registrai galės būti saugomi sistemoje jų nepasirašant);
 • kitų įmonių rekomendacijas dėl juridinio asmens apskaitos paslaugų teikimo kokybės;
 • kitus juridinio asmens pasirinkimui taikytinus veiksnius pagal individualius subjekto
poreikius ir gautinoms paslaugoms bei apskaitą tvarkančiam asmeniui keliamus lūkesčius.

Straipsnyje pateikiama informacija remiantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos paruoštomis rekomendacijomis.

Daugiau patarimų