Dažniausiai užduodami klausimai apie auditą

audito sprendimai
2023-11-09

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus apie auditą:

Kokia yra finansinio audito nauda?

Finansinio audito tikslas – pateikti nepriklausomą nuomonę apie subjekto finansines ataskaitas tam tikrai datai. Atliktas auditas kelia įmonės vertę, nes yra patikrinta, ar įmonės finansinių ataskaitų duomenys yra teisingi, nėra klaidų finansinėje atskaitomybėje.  Finansinių ataskaitų auditas  naudingas įmonei siekiant  gauti finansavimą veiklos plėtrai ar pritraukti investuotojų, taip pat įmonės savininkams įvertinant įmonės būklę, visuomenei – vertinant įmonės tvarumą. Audito metu yra patikrinama ne tik įmonės finansinė būklė, bet ir vidaus kontrolės procesai, finansiniai įmonės veiklos rodikliai, įmonės veiklos tęstinumas bei teisės aktų laikymasis.
 

Kokios yra audito rūšys?

Auditas gali būti klasifikuojamas pagal skirtingus požymius.
Kasdienybėje dažniausiai susiduriame su vidaus ir išorės audito sąvokomis. Vidaus auditas apima įmonės vidaus kontrolę, jos analizę ir sisteminimą, siekiant didinti įmonės procesų efektyvumą. Šį auditą dažnai atlieka paskirti įmonės darbuotojai arba pasirinkta išorės įmonė, kuri vėliau konsultuoja įmonės vadovybę. Tuo tarpu išorės auditas yra atliekamas sertifikuotų auditorių ir yra orientuotas į įmonės finansinių ataskaitų patikrinimą. Jo metu tiriama, ar įmonės paruoštos finansinės ataskaitos atitinka teisės aktus ir teisingai atspindi įmonės finansinę būklę.

Pagal privalomumą auditas gali būti privalomasis (prievolę nustato LR finansinės atskaitomybės įstatymas) ir neprivalomasis (įmonės vadovybės ar akcininkų sprendimu).

Pagal funkciją auditas gali būti:

 • Finansinis – tikrinamos įmonės finansinės ataskaitos
 • Valdymo – tikrinama įmonės valdymo politika. Jis apima įmonės valdymo sistemos efektyvumo, darbo organizavimo metodų  bei žmogiškųjų išteklių tyrimą bei vertinimą.
 • Veiklos – tokio audito tikslas įvertinti įmonės rezultatyvumą. Proceso metu tiriama, ar įmonės nusistatyti tikslai, vidaus kontrolės procedūros yra efektyvios ir ekonomiškos įmonės veiklai, gilinamasi į veiklos tobulinimo galimybes.
 • Socialinis – jo metu koncentruojamasi į darbuotojų bei aplinkos gerovę. Tikrinama, ar įmonėje yra tinkamos socialinės sąlygos, motyvacijos sistema, ar laikomasi darbo saugos taisyklių bei ar įmonė laikosi ekologijos bei tvarumo politikos.
   

Kaip vyksta auditas?

Auditas yra nepriklausomos patikros procesas, kurio metu audito įmonė patikrina finansinius įmonės dokumentus ir siekia išsiaiškinti, ar įmonės finansinės ataskaitos atitinka tikrą vaizdą.

Auditas vyksta keliais etapais:

1. Planavimas. Planavimo etape auditorius susipažįsta su audituojama įmone ir jos veikla. Auditorius taip pat nustato audito apimtį ir pobūdį.
2. Įrodymų rinkimas. Įrodymų rinkimo etape auditorius renka įrodymus, kad būtų galima pagrįsti audito išvadą. Įrodymai gali būti finansiniai dokumentai, įmonės apskaitos sistemos patikra, įmonės darbuotojų interviu ir kt.
3. Įrodymų įvertinimas. Įrodymų įvertinimo etape auditorius įvertina surinktus įrodymus, kad nustatytų, ar jie yra pakankami ir patikimi. Esant poreikiui, pasiprašoma papildomų įrodymų.
4. Išvada. Išvados etape auditorius pateikia išvadą, kurioje nurodo, ar audituojamos įmonės finansinės ataskaitos yra teisingos ir tinkamai pateiktos.

Audito etapai gali skirtis priklausomai nuo audituojamos įmonės dydžio, veiklos pobūdžio ir kitų veiksnių.

Audito metu auditorius gali atlikti įvairias procedūras, įskaitant:

 • Dokumentų peržiūrą. Auditorius peržiūri finansinius dokumentus, įskaitant balansą, pelno ar nuostolių ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir kitas ataskaitas pagal susitarimą.
 • Apskaitos sistemos patikrinimą. Auditorius tikrina įmonės apskaitos sistemą, kad nustatytų, ar ji yra tinkamai įdiegta ir naudojama, ar tinkamai apskaitomos operacijos.
 • Interviu su įmonės darbuotojais. Auditorius organizuoja pokalbius su įmonės vadovais, darbuotojais ir kitais asmenimis, kurie turi įtakos finansinių ataskaitų teisingumui.
 • Analitinį apdorojimą. Auditorius atlieka analitinį apdorojimą, kad nustatytų, ar finansinės ataskaitos yra teisingos ir atspindi tikrą įmonės finansinę situaciją.

Audito rezultatai yra svarbi informacija, kurią naudoja investuotojai, kreditoriai ir kiti suinteresuoti asmenys priimdami sprendimus.
 

Kokius dokumentus reikia pateikti auditui?

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti auditui, priklauso nuo audito tipo ir audituojamos įmonės. Tačiau paprastai auditui reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Finansinės ataskaitos: Balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, aiškinamasis raštas ir kitos ataskaitos pagal susitarimą.
 • Apskaitos dokumentai: Sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo registrai, atsargų inventorizacijos ataskaitos ir kt.
 • Apskaitos politika ir procedūros: Apskaitos principai, apskaitos politika ir procedūros.
 • Kiti susiję dokumentai: Mokesčių deklaracijos, sutartys, licencijos ir kt.

Audito metu auditorius gali paprašyti pateikti papildomų dokumentų, jei jam kyla tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, jei auditorius įtaria, kad gali būti klaidų ar sukčiavimo, jis gali paprašyti pateikti papildomų dokumentų, kurie padėtų jam atlikti savo tyrimą.

Dokumentų pateikimas auditoriui yra audito proceso dalis. Audito įmonė pateiks audituojamai įmonei sąrašą dokumentų, kuriuos reikia pateikti, o audituojama įmonė turės pateikti šiuos dokumentus auditoriui per nurodytą laiką.

Dokumentų pateikimas auditui yra svarbus audito proceso žingsnis. Tai padeda auditoriui gauti reikiamą informaciją, kad galėtų atlikti audito procedūras ir pateikti išvadą.
 

Kiek užtrunka audito atlikimas?

Įprastai audito procesas trunka nuo kelių savaičių iki mėnesio ir daugiau. UAB Audito sprendimai audito procedūras atlieka per vidutiniškai 3 savaites, tačiau jų atlikimo laikas gali kisti dėl:

 • Įmonės dydžio: kuo didesnė audituojama įmonė, tuo didesniu ir platesniu mastu yra atliekamos audito procedūros, kurios reikalauja didelių laiko resursų.
 • Dokumentų teikimo greičio ir sistemingumo: jei klientas audito įmonei dokumentus prieš pradedant auditą ir jo eigoje teiks sistemingai ir laiku, tikėtina, jog ir audito darbai bus atlikti laiku.
 • Audito apimties: tai išsikelti audito tikslai ir pagal juos parinktas procedūrų „gylis“.
 • Audito atlikimo pasikartojamumo: jei auditas tos pačios įmonės atliekamas klientui ne pirmą kartą, įprasta, jog laiko resursai yra mažesni, kadangi jau anksčiau buvo susipažinta su įmonės veikla, struktūra, finansine informacija.
 • Komunikacijos: audito metu auditoriams kyla įvairių klausimų. Jei tarp audito komandos ir kliento atsakingų asmenų audito proceso metu vyksta sklandi komunikacija ir klausimai atsakomi savalaikiai, audito eiga neturėtų papildomai užsitęsti.
   

Kokios būna audito išvadų rūšys?

Audito išvada yra audito proceso rezultatas, kuriuo auditorius paskelbia savo nuomonę arba įvertinimą apie audituojamosios įmonės finansinės ataskaitos tikslumą ir teisingumą.

Audito išvados išskiriamos penkios:

 • Besąlyginė (teigiama) - nerasta jokių reikšmingų neatitikimų.
 • Besąlyginė (teigiama) su dalyko pabrėžimo pastraipa – nurodomi dalykai į kuriuos auditorius atkreipia dėmesį, tačiau nekeičia savo nuomonės.
 • Sąlyginė – yra dalykų, kurie daro reikšmingą įtaką auditoriaus nuomonei kaip pavyzdžiui nepakankamai atskleisti finansinės atskaitomybės duomenys, netinkamai pasirinkta apskaitos politika ir jos taikymas.
 • Neigiama – finansinė atskaitomybė tikrai ir teisingai neparodo subjekto finansinės būklės.
 • Atsisakymas pareikšti nuomonę – auditorius negali pareikšti nuomonės, nes yra reikšmingų apimties ribojimų. 

  Auditoriaus pareikštos nuomonės taip pat gali būti skirstomos į modifikuotas arba nemodifikuotas.

Modifikuotomis išvadomis siekiama atkreipti išvados skaitytojo dėmesį į tam tikrus dalykus. Modifikuotos išvados gali būti:

 • Besąlyginės su dalyko pabrėžimo pastraipa – kai yra dalykų nedarančių įtakos auditoriaus nuomonei.
 • Sąlyginė nuomonė, neigiama nuomonė, atsisakymas pareikšti nuomonę -  kai yra dalykų darančių įtaką auditoriaus nuomonei.

Nemodifikuota nuomonė – tai besąlyginė (teigiama nuomonė), kai auditorius patvirtina, jog finansinė atskaitomybė atitinka teisės aktų tvarką, parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie įmonės finansinę situaciją.

 

KLAUSIMAI APIE KONFIDENCIALUMĄ

a) Kokia informacija laikoma konfidencialia?

Auditoriai laikosi konfidencialumo laikantis aukštų etikos standartų ir įstatymų reikalavimų. Konfidencialumas yra vienas iš pagrindinių auditorių etikos principų. Auditoriai privalo laikyti paslaptyje visą informaciją, kurią sužino audito metu, įskaitant:

 • Audituojamos įmonės finansinę informaciją.
 • Audituojamos įmonės verslo paslaptis.
 • Audito metu sužinotą informaciją apie įmonės vadovus ir darbuotojus.
   

b) Kaip audito įmonėje užtikrinamas konfidencialumas?

Kliento dokumentų konfidencialumas užtikrinamas keliais būdais:

 • Audito įmonės darbuotojai pasirašo konfidencialumo įsipareigojimus, užtikrinančius klientų apsaugą;
 • Dokumentai popieriniame pavidale saugomi archyvinėse bylose, o elektroniniai – įmonės serveryje ar tinkamuose elektroninės informacijos kaupikliuose;
 • Dokumentai yra prieinami tik tiems asmenims, kurie dalyvauja audito atlikime;
 • Visa audito komanda (grupė) privalo pasirašyti nepriklausomumo deklaracijas kiekvienam klientui atskirai.
   

c) Kokios yra konfidencialumo nesilaikymo pasekmės auditoriui?

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas numato, kad auditorius privalo saugoti konfidencialią informaciją, kurią sužino audito metu, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti visuomenės interesus.

Konfidencialumo pažeidimas gali turėti šias pasekmes auditoriui:

 • Licencijos atėmimas. Audito įmonės licencija gali būti atimta, jei auditorius yra pripažintas kaltu dėl konfidencialumo pažeidimo.
 • Teisinė atsakomybė. Auditorius gali būti traukiamas į teismą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo.
 • Finansiniai nuostoliai. Auditorius gali būti priverstas atlyginti klientui patirtus nuostolius, kuriuos sukėlė konfidencialios informacijos atskleidimas.

 

Kuo auditas skiriasi nuo revizijos?

Revizija dažniausiai yra procesas, apimantis tik finansinių ataskaitų tikrinimą arba tam tikros, konkrečios  dalies patikrinimą (mokesčių deklaracijos, techninės specifikacijos).  Auditas yra platesnio pobūdžio ir apima ne tik finansinių ataskaitų, bet ir kitų procesų ir sistemų vertinimą. Auditą gali atlikti tik asmenys, turintys auditoriaus pažymėjimą, revizoriui yra keliami mažesni kvalifikacijos reikalavimai. Audito rezultatas – teisės aktuose nurodytą formą atitinkanti nepriklausomo auditoriaus išvada, tuo tarpu revizijos ataskaita neturi nustatytos formos ir yra rašoma remiantis patikrinimo rezultatais. Finansinis auditas paprastai atliekamas kasmet, revizija gali būti atliekama periodiškai arba pagal poreikį.

Apibendrinus, finansinis auditas yra specifinis patikros procesas, kurio tikslas yra pateikti išvadą apie tai, ar finansinės ataskaitos yra teisingos, atspindi realią įmonės finansinę situaciją ir yra teisingai pateiktos. Revizija yra platesnė sąvoka, kuri gali apimti įvairius patikros procesus, turinčius skirtingus tikslus ir atliekamus pagal skirtingus standartus.
 

Kokia yra finansinio audito nauda įmonės akcininkams ir vadovybei?

Finansinio audito nauda įmonės akcininkams ir vadovybei yra įvairi:

 • Padidina finansinių ataskaitų patikimumą.
  Auditas padeda užtikrinti, kad finansinės ataskaitos yra teisingos ir neklaidina galutinio vartotojo. Tai svarbu akcininkams, nes jie remiasi finansinėmis ataskaitomis priimant sprendimus dėl  investavimo ar valdymo.
   
 • Padeda aptikti klaidas ir sukčiavimo atvejus.
  Auditas gali padėti aptikti finansinėse ataskaitose esančias klaidas ar sukčiavimą. Tai gali padėti apsaugoti įmonės turtą ir reputaciją.
   
 • Padeda įmonei geriau valdyti savo finansus.
  Auditas gali padėti įmonei identifikuoti problemas ir finansines galimybes. Tai gali padėti įmonei pagerinti savo finansinę būklę ir veiklos efektyvumą.
   
 • Padeda įmonei laikytis įstatymų ir nustatytų taisyklių.
  Auditas gali padėti įmonei užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus ir taisykles. Tai gali padėti įmonei išvengti baudų ir kitų teisinių pasekmių.

Konkreti nauda įmonės akcininkams:

 • Padidina pasitikėjimą įmone ir jos finansiniais rezultatais.
 • Padeda priimti sprendimus dėl investavimo.
 • Padeda apsaugoti investuotojų interesus.

Konkreti nauda įmonės vadovybei:

 • Padeda užtikrinti, kad finansinės ataskaitos yra teisingos ir teisingai pateiktos.
 • Padeda identifikuoti problemas ir įmonės galimybes.
 • Padeda įmonei laikytis įstatymų ir taisyklių.
 • Padeda įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos efektyvumą.

Apibendrinus, finansinis auditas yra svarbus įrankis, padedantis užtikrinti finansinių ataskaitų patikimumą ir padėti įmonei geriau valdyti savo finansus.

 

Daugiau patarimų