Ar darbdavys gali mažinti darbuotojo dienpinigius?

DARBDAVYS
2021-10-21

VDI dėmesys vežėjams: darbo ir poilsio laikas, dienpinigiai ir išskaitos iš atlyginimo

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė išaiškinimus bei rekomendacijas, kaip įforminti dienpinigių mažinimą vairuotojams, ir sąrašas atvejų, kada įmonė dienpinigių mažinti negali.

Ar darbdavys gali mažinti darbuotojo dienpinigius? Dienpinigių mokėjimas darbuotojams.

LR Vyriausybės  nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pažymima, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal LR Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 %  LR Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Darbuotojas ir darbdavys darbo sutartyje galėtų susitarti dėl dienpinigių mažinimo ir jų sulygti dienpinigių dydžiai negalėtų būti mažesni kaip 50 % LR Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. VDĮ akcentuoja, jog dienpinigių dydis turėtų būti aiškus ir neturėtų kelti abejonių nei darbuotojui, nei darbdaviui, t. y. darbuotojai iš anksto turėtų žinoti, kokie dienpinigiai bus mokami vykstant į konkrečią valstybę, ir negali būti sudaromos prielaidos vienašališkam darbdavio sprendimui dėl konkretaus dienpinigių dydžio darbuotojui vykstant į paskirtą komandiruotę, taip pat užtikrinant darbuotojų lygiateisiškumą.

Nustačius darbo sutartyje, kad darbuotojo dienpinigiai mažinami iki 50 % arba nustačius mokamų dienpinigių ribas, pvz., kad darbuotojui mokami dienpinigiai nuo 50 iki 100%, nėra aišku, koks yra mokamas dienpinigių dydis. Todėl darbdavys, norėdamas mokėti mažesnius dienpinigius, turi:

  • Darbo sutartyje nurodyti, jog darbuotojui mokami mažesni dienpinigiai.
  • Vidaus tvarkoje (pvz., darbo apmokėjimo sistemoje) įtvirtinti, kokie konkretūs dienpinigiai mokami darbuotojams. Jie turėtų būti nurodomi arba procentais, arba konkrečia suma eurais.
  • Su šia tvarka supažindinti darbuotojus pasirašytinai.

Konkrečių dienpinigių dydžiai gali būti sutarti ir kolektyvinėje sutartyje.

VDĮ akcentuoja, jog dienpinigiai negali būti mažinami dėl to, kad:

  • darbuotojas neįvykdo darbo normų (pvz., darbdavio nustatytų pristatymo terminų, kelionės maršruto);
  • darbo funkcijas vykdo neekonomiškai (pvz., didelės transporto priemonės kuro sąnaudos);
  • dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo darbuotojo neįvykdytos užduoties per nustatytą terminą (pvz., kelio remonto darbai, automobilių spūstis ir pan.);
  • darbuotojas nepakluso darbdavio ar jo atstovo reikalavimams, kurie prieštarauja įstatymams;
  • darbuotojos padaro darbo pareigų pažeidimą ar kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Dėl galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo darbdavys turi teisę inicijuoti atskirą tyrimą.

Dienpinigių mokėjimas darbuotojams

Jeigu darbo ar kolektyvinėje sutartyje nėra nustatyta kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 % už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas, o grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai perskaičiuojami ir neišmokėta dienpinigių dalis išmokama ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Atkreipiame Jūsų dėmesį nuo 2022-01-01 darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?

Komandiruotės dienpinigiai gali būti apmokestinami arba neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu ir VSDFV įmokomis.

Jeigu:

  • apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 1059,30 Eur (t. y. MMA – 642 Eur * iš koeficiento 1,65), arba Valandinis atlygis yra mažesnis už 6,485 Eur (t. y. MVA  3,93 Eur * iš koeficiento 1,65)  dienpinigiai yra neapmokestinami
  • apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio ((Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 1059,30 Eur (t. y. MMA – 642 Eur * iš koeficiento 1,65), arba Valandinis atlygis yra mažesnis už 6,485 Eur (t. y. MVA  3,93 Eur * iš koeficiento 1,65), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Svarbu. Nustatant apmokestinami ar neapmokestinami komandiruočių dienpinigiai  išmokamų dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu.

Kai dienpinigiai išmokami IĮ savininkams, TŪB nariams ir MB nariams, apribojimas, susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomos, nes jų darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi. Todėl mokami dienpinigiai pajamų mokesčiu neapmokestinami, jei neviršija Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytų dienpinigių normų.

Numatomi pakeitimai

Atkreipiame dėmesį nuo 2022-01-01 planuojama didinti MMA ir MVA dydžius, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo LR Vyriausybei nuo 2022 m. pradžios taikyti 703 eurų MMA vietoj dabar nustatytos 642 eurų MMA ir 4,3 euro minimalųjį valandinį atlygį vietoj dabar nustatyto 3,93 euro.

Numatyta, kad pakeitimas įsigalios nuo 2022-01-03, tad kuris koeficientas turėtų būti taikomas dabar – 1,3 ar 1,65?

2021-06-07 LR  Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo pripažino negaliojančiu LR Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimą, pakeitusį Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo 2.5 papunktį – koeficientas, iš kurio turi būti padauginta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis apskaičiuojant dienpinigių, laikomų komandiruočių į užsienį kompensacijomis, dydį, buvo padidintas nuo anksčiau nustatyto 1,3 iki 1,65.

Sprendimas pripažinti Vyriausybės nutarimą, kuriuo buvo nustatytas 1,65 koeficientas, prieštaraujančiu Konstitucijai, iš esmės nieko nekeičia. Koeficientas 1,65 bus taikomas iki 2022-01-03, t. y. iki Konstitucinio Teismo sprendimo įsigaliojimo datos, ir bus taikomas po 2022-01-03, nes Vyriausybė priims naują nutarimą, tik šiuo atveju laikydamasi visų teisėkūros procedūrų.

Daugiau patarimų