Auditoriaus etika ir jos pagrindiniai principai

Audito etika

Audito etika arba tai kuo remiamės kasdienybės darbuose:

Daugelis žinome arba bent esame girdėję jog medicinos bendruomenėje esti sena tradicija – Hipokrato priesaika. Šios priesaikos metu apibrėžiamos medikų etikos normos bei darbo standartai. Jaunieji medikai pasižada sąžiningai bei iš visos širdies dirbti pacientų sveikatos naudai, praktiką vykdyti nešališkai bei nepriklausomai, laikantis moralės principų ir išsaugant  paciento konfidencialumą.

Tačiau ar žinojote, kad kiekvienas auditoriaus kvalifikaciją įgyjantis asmuo turi ne tik išsilaikyti kvalifikacijos egzaminus, tačiau ir duoti  iškilmingą auditoriaus priesaiką, kurią priima Auditorių rūmų prezidentas. Priesaikoje atskleidžiami auditoriaus darbo principai ir pažadas dorai bei nuoširdžiai atlikti savo darbą, nesiekiant savo asmeninės naudos, laikantis Lietuvos respublikos įstatymų būti objektyviu ir nepriklausomu, saugoti profesines paslaptis. Taip pat kiekvienas auditorius pasižada laikytis Auditorių profesinės etikos kodekso kurį sudaro bei patvirtina Lietuvos auditorių rūmai. 

Taigi kokie yra pagrindiniai auditorių bendruomenės etikos principai?

Nepriklausomumas bei objektyvumas

Audito paslaugas teikiančios įmonės bei jose dirbantys auditoriai pasižada, jog neturi jokių asmeninių ryšių su audituojama įmone. Auditorius bei užsakovas (audituojamoji įmonė) negali būti susiję šiais aspektais:

Įmonės akcijos – auditorius negali teikti audito paslaugų toms įmonėm, kurių akcininku jis yra esamuoju laiku, arba nuo akcijų perleidimo nėra praėję 3 metai.

Darbiniai ryšiai – jei auditorius yra buvęs audituojamos įmonės darbuotojas ir nuo darbo sutarties nutraukimo su užsakovu  nėra praėję 3 metai, jis šios įmonės audite dalyvauti taip pat negali.

Užsakovo finansų (buhalterijos) tvarkymas – auditorius tvarkantis užsakovo (audituojamosios įmonės) finansinę apskaitą bei rengiantis finansinės atskaitomybės duomenis negali dalyvauti tos pačios įmonės audito procese kaip auditorius.

Šeimyniniai ryšiai – auditorius teikti audito paslaugų negali įmonėms (užsakovams) su kuriais auditorių sieja šeimyniniai ryšiai. (Paminėtina, jog šeimyniniai ar artimi giminystės ryšiai negali auditoriaus sieti su audituojamosios įmonės administracijos vadovu, tarybos arba valdybos nariais bei vyriausiuoju finansininku).

Konfidencialumas bei profesinė paslaptis

Audito paslaugas teikiančios įmonės bei jose dirbantys auditoriai privalo paslaptyje laikyti užsakovo (audituojamosios įmonės) suteiktą informaciją ir jos neplatinti tretiems asmenims. Gauta audituojamosios įmonės informacija atlikus auditą negali būti panaudojama audito įmonės ar pašalinių asmenų interesams tenkinti. (Paminėtina, kad informaciją apie užsakovą (audituojamąją įmonę) auditorius gali (ir privalo) atskleisti tuomet, kai audito metu yra randami įstatymų normose aprašyti atvejai, reikalaujantys informacijos atskleidimo dėl teisinių priežasčių).

Sąžiningumas

Siekiant išlaikyti nepriekaištingą reputaciją bei užsakovų pasitikėjimą, audito kompanijos bei auditoriai turi išlikti dori bei sąžiningi su savo klientais, taip pat ir savo kolegų tarpe. Auditorius savo darbe negali iškraipyti gautų faktų siekiant asmeninės naudos ar naudos tretiesiems asmenims. Auditorius taip pat neturėtų vykdyti veikos, kuri diskredituotų vidaus auditoriaus profesiją arba patį viešąjį juridinį asmenį.

Profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas

Auditorius turi nuolat tobulėti, gilinti, plėsti ir išlaikyti tokį žinių lygį, jog užsakovui galėtų suteikti tik aukščiausios kokybės ir kvalifikacijos paslaugas, pagrįstas praktine patirtimi ir laikantis teisės aktų reikalavimų. Reikiamam atidumui užtikrinti, auditorius, prieš atlikdamas auditą, turi susiplanuoti būtinų atlikti užduočių eigą. Šis būsimų atlikti užduočių sąrašas ne tik struktūrizuoja auditoriaus darbą, bet ir griežtai jį prižiūrint bei sekant užtikrina auditoriaus atidumą atliekamiems darbams.

Atsakomybė visuomenei

Audito įmonių bei auditorių darbas nepasibaigia vien užsakovo interesų patenkinimu. Auditorius, atlikdamas savo darbą, negali pamiršti, jog gautais audito rezultatais naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai (įmonių dalyviai, investuotojai, priežiūros ir kitos valstybės institucijos, kredito įstaigos, darbdaviai, darbuotojai ir kiti), priimdami ekonominius sprendimus.

Taigi, apžvelgus šias esmines auditorių etikos normas aiškėja ir darbo sudėtingumas, kruopštumas bei atsakomybė, kurią neša audito kompanijos bei auditoriai.

„Audito sprendimai“ įmonėje dirba pačią aukščiausią kvalifikaciją turintys, savo darbą mylintys darbuotojai. Laikytis jau paminėtų bei kitų audito etikos taisyklių yra vienas iš esminių mūsų darbo principų. Patikėję savo apskaitos tvarkymą bei įmonės finansinių ataskaitų auditą mums, būkite užtikrinti, jog darbas bus atliekamas sąžiningai, profesionaliai ir sklandžiai!

Daugiau patarimų